Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (QK.01.01)Mã số: QK.01.01
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Tuân
Tham gia thực hiện:
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đã cho thấy:
- Hệ thống được những vấn đề lý luận chung về kinh tế hợp tác và hợp tác xã
- Làm rõ tính tất yếu khách quan hình thành kinh tế hợp tác và hợp tác xã, bản chất, vai trò, và những nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã, những tiền đề thực hiện kinh tế hợp tác và hợp tác xã;
- Đánh giá những ưu điểm và tồn tại của kinh tế hợp tác và hợp tác xã đồng thời đưa ra các quan điểm cùng giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam đến năm 2010.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN