Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Lợi thế cạnh tranh của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam (QK.01.02)Mã số: QK.01.02
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Xuân Nhạ
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp nghiên cứu kinh tế, thống kê, so sánh, chọn mẫu, phân tích, dự báo đề tài đã làm rõ:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và lợi thế cạnh tranh của công ty;
- Phân tích làm rõ lợi thế cạnh tranh công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam;
- Đưa ra một số kết luận có căn cứ về lợi thế cạnh tranh của Hoa Kỳ.
Đề tài đã góp phần đào tạo: 1 thạc sĩ, 3 cử nhân, 1 chuyên đề thực tập, 1 báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN