Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội những năm gần đây: Tình hình và giải pháp (QK.01.03)Mã số: QK.01.03
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Đức Khánh
Tham gia thực hiện: ThS. Bùi Thị Thiêm, ThS. Lê Thị Hoàng Thu, ThS. Nguyễn Hữu Sở
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đã cho thấy:
- Làm rõ cơ sở lý luận của các quá trình di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội;
- Phân tích khá toàn diện thực trạng của di dân Hà Nội và những tác động của di dân tới kinh tế Hà Nội;
- Trình bày một số khía cạnh về nhận thức pháp lý xung quanh vấn đề quản lý quá trình di dân và di chuyển lao động vào Hà Nội;
- Đề tài đưa ra một số kiến nghị có căn cứ về các chính sách của Nhà nước và chính quyền Hà Nội trong việc giải quyết vấn đề di dân vào Hà Nội.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.