Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam (QK.01.04)Mã số: QK.01.04
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Tài
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đã cho thấy:
- Hệ thống hoá lý thuyết tập đoàn kinh doanh mô hình công ty mẹ, công ty con.
- Phân tích thực trạng hoạt động của các Tổng công ty Nhà nước trong những năm gần đây, đặc biệt tác giả đã rút ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của Tổng công ty và những vấn đề đặt ra.
- Đề tài đã đưa ra một số giải pháp có ý nghĩa thiết thực về việc chuyển đổi Tổng công ty sang hoạt động mô hình công ty mẹ, công ty con.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN