Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam: những vấn đề và một số gợi ý (QK.01.05)Mã số: QK.01.05
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Xuân Thiên
Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai trên thế giới và đứng đầu ở các nước ASEAN trong nhiều năm qua. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung, đặc biệt là Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản (JDI) đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của các nước ASEAN. Ở Việt Nam cho đến nay Nhật Bản là nhà đầu tư đứng vị trí thứ ba trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài có mặt tại Việt Nam. Tại sao Nhật Bản đã quan tâm đầu tư đến thị trường Việt Nam song chưa phải là nhà đầu tư lớn nhất? Những nhân tố nào thúc đẩy Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam? Việt Nam cần có những giải pháp gì để tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả JDI? Bằng các phương pháp: duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp phương pháp phân tích và tổng hợp, và phương pháp so sánh cùng với quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế, đề tài đã góp phần giải đáp những câu hỏi nêu ra ở trên.
Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bài báo liên quan đến đề tài đã được công bố, phụ lục và tài liệu tham khảo gồm có 3 chương:

  • Chương 1: Những nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam.

  • Chương 2: Thực trạng JDI ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

  • Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả JDI

Đề tài đã góp phần đào tạo 1 Thạc sĩ và 02 Cử nhân
Các bài báo công bố:
1. Triển vọng đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào ASEAN. Nguyễn Xuân Thiên. Tạp chí Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương, số 3 (44) tháng 6 năm 2003.
2. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở ASEAN và Trung Quốc: thực trạng và triển vọng. Nguyễn Xuân Thiên. Chuyên san Kinh tế - Luật, ĐHQGHN, số 1/2005.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.