Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiêu thụ nông sản ở nước ta (QK.01.06)Mã số: QK.01.06
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Huy Đường
Tham gia thực hiện: TS. Phạm Văn Dũng
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
- Phân tích rõ vai trò to lớn của tiêu thụ nông sản đối với phát triển nông nghiệp nông thôn và kinh nghiệm một số nước trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản;
- Phân tích có tính logic và khoa học về thực trạng tiêu thụ nông sản ở Việt Nam thời gian qua ở các mặt thành tựu và hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở lĩnh vực công nghiệp chế biến; sức mạnh cạnh tranh thấp của nông sản; các vướng mắc ở chính sách và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động tiêu thụ nông sản phẩm được đặt ra giải quyết;
- Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản hàng hoá ở Việt Nam, cần thực hiện hàng loạt các giải pháp một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục;
- Hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các vùng chuyên canh quy mô lớn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh sản xuất nông nghiệp hàng hoá; phát triển công nghiệp chế biến, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hoá và năng lực cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam ở thị trường trong và ngoài nước; hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm hải sản...
Đề tài đã góp phần đào tạo: 3 cử nhân
Các bài công bố:
1. Phạm Văn Dũng: Sản xuất và xuất khẩu cây công nghiệp chủ yếu: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10/2002.
2. Phan Huy Đường: Những khó khăn thách thức về tiêu thụ nông sản Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 8/2002.
3. Phan Huy Đường: Một số vấn đề về thị trường nông nghiệp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 11/2002.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN