Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay (QK.01.07)Mã số: QK.01.07
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Thanh
Tham gia thực hiện: ThS. Phạm Văn Chiến
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
- Khái quát một số vấn đề lý luận chung về tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới xuất nhập khẩu và lựa chọn mô hình lý thuyết phù hợp.
- Đưa ra các kết quả nghiên cứu tin cậy và phù hợp với xu hướng vận động của thực tế.
- Đề xuất một số khuyến nghị về lựa chọn chế độ tỷ giá, điều hành chính sách tỷ giá nói chung và chính sách đối với xuất nhập khẩu nói riêng.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN