Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và giải pháp (QK.02.01)Mã số: QK.02.01
Thời gian thực hiện: 2002 - 2004
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Đào
Tham gia thực hiện: ThS. Nguyễn Mạnh Tuân
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và dự kiến kết quả nghiên cứu:
- Làm rõ được nhận thức về kinh tế nông thôn và kinh nghiệm phát triển kinh tế nông thôn ở một số nước và những bài học áp dụng cho Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Hồng nói riêng;
- Phân tích đầy đủ và toàn diện về thực trạng và phát triển kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra một số đánh giá chung về hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng bằng sông Hồng trên cả phương diện thành công cũng như hạn chế;
- Đề tài đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng. Một số giải pháp có ý nghĩa thực tiễn, bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác