Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Cải tổ các Chaebol Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (QK.03.01)Mã số: QK.03.01
Thời gian thực hiện: 2003 - 2005
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Phương Thảo
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp đề tài đã làm rõ:
- Phân tích những đặc trưng cơ bản của Chaebol Hàn Quốc thời kỳ khủng hoảng dưới ba góc độ: Sở hữu, quản lý và hoạt động kinh doanh;
- Phân tích có hệ thống thực trạng cải tổ các Chaebol từ sau khủng hoảng tài chính theo 5 nguyên tắc cải tổ (dưới thời Tổng thống Kim Dae Jung);
- Những bài học từ thực tiễn cải tổ các Chaebol Hàn Quốc và khả năng vận dụng chúng trong việc quản lý ở Việt Nam.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.