Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Thị trường vốn mạo hiểm: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam (QK.03.02)Mã số: QK.03.02
Thời gian thực hiện: 2003 - 2005
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thái Hà
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
- Hệ thống hoá và phân tích những vấn đề lý thuyết chủ yếu về thị trường vốn mạo hiểm: Bản chất và cơ chế vận hành của thị trường vốn mạo hiểm;
- Phân tích thực tiễn kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển thị trường vốn mạo hiểm tiêu biểu ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... làm nổi bật bức tranh chung và đặc điểm chính của thị trường vốn mạo hiểm ở các nước này;
- Một số gợi ý cho sự hình thành thị trường vốn mạo hiểm ở Việt Nam. Phân tích những hạn chế, trở ngại.
Đề tài đã góp phần đào tạo: 2 cử nhân
Các bài công bố:
1. Vốn mạo hiểm và vai trò của chính phủ trong việc hình thành thị trường vốn mạo hiểm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 10 (305) tháng 10/2003.
2. Vốn mạo hiểm - tác nhân của nền kinh tế tri thức. Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 8, trang 573-591. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN