Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ 1986 đến nay (QK.03.03)



Mã số: QK.03.03
Thời gian thực hiện: 2003 - 2005
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phan Huy Đường
Tham gia thực hiện: TS. Phan Trọng Thức, ThS. Nguyễn Tiến Hùng
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
- Phân tích kinh nghiệm chính sách kinh tế đối ngoại một số nước và cơ sở hình thành phát triển chính sách đối ngoại trong công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam; Làm rõ những tác động tích cực, những hạn chế và chỉ ra các nguyên nhân tồn tại trong việc thực thi chính sách Kinh tế đối ngoại Việt Nam thời gian qua;
- Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách Kinh tế đối ngoại trong điều kiện khu vực hoá, toàn cầu hoá, có nhiều thời cơ và thách thức đan xen cần thực hiện tốt định hướng phát triển chính sách và các giải pháp chủ yếu: giữ vững độc lập tự chủ về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế đối ngoại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công... Những giải pháp đó cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên liên tục.
Đề tài đã góp phần đào tạo: 1 thạc sĩ, 3 cử nhân
Các bài công bố:
1. Phan Trọng Thức: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Cộng sản, số 26 tháng 9/2003
2. Phan Huy Đường, Lê Xuân Đình: Tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu. Tạp chí Cộng sản, số 4 tháng 2/2004.
3. Phan Huy Đường: Sản xuất chế biến và tiêu thụ dứa ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4/2003.
4. Phan Huy Đường: Phát triển chủ nghĩa tư bản nhà nước - Một tư tưởng lớn của V.I. Lênin. Tạp chí Cộng sản, số 11 tháng 4/2003.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.