Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Vai trò của Chính phủ đối với thị trường tài chính - Lý thuyết và thực tiễn của Việt Nam (QK.04.01)Mã số: QK.04.01
Thời gian thực hiện: 2004 - 2006
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
- Hệ thống và làm rõ một số vấn đề có tính chất lý luận về hoạt động của thị trường tài chính và vai trò của chính phủ đối với thị trường tài chính;
- Phân tích làm rõ thực tiễn vai trò điều tiết của chính phủ đối với thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán ở Việt Nam;
- Nêu ra các cơ hội và thách thức trong phát triển thị trường tài chính Việt Nam, đó là việc mở rộng thị trường, nguồn vốn, công nghệ, và các thiết chế thị trường.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN