Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Quan hệ kinh tế giữa các nước phát triển và đang phát triển (QK.04.02)Mã số: QK.04.02
Thời gian thực hiện: 2004 - 2006
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Văn Dũng
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp đề tài đã làm rõ:
- Làm rõ lịch sử hình thành quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.
- Phân tích thực trạng quan hệ đó trong giai đoạn hiện nay; những nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhóm nước và tác động của quan hệ đó tới các nước đang phát triển.
- Đưa ra những dự báo về triển vọng của quan hệ đó trong những năm tới và ứng xử của Việt Nam trong bối cảnh mới của thế giới.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN