Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (QK.04.03)Mã số: QK.04.03
Thời gian thực hiện: 2004 - 2006
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Thị Thanh Xuân
Tham gia thực hiện: ThS. Ngô Đăng Thành
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, đề tài đã:
- Làm rõ các đặc điểm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam;
- Phân tích kinh nghiệm phát triển công nghiệp chế biến nông sản của một số nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra một số bài học mà Việt Nam có thể vận dụng;
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu;
- Chỉ ra những thách thức và quan điểm phát triển công nghiệp chế biến nông sản trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;
- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản phát triển hiệu quả hơn.
Các bài công bố:
1. Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Hội nghị khoa học ‘‘Việt Nam: Những thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế’’, Hà Nội, tháng 11/2004;
2. Công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam - Thực trạng và một số giải pháp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 10/2005.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN