Trang Nghiên cứu
 
Quyết định về việc công nhận Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định 615/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/02/2018 về việc công nhận Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên được ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia hà Nội (ĐHQGHN) được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/8/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;
Căn cứ Hướng dẫn số 1666/HD-ĐHQGHN ngày 6/5/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về "Xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội";
Xét đề nghị của Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN.
Điều 2. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách được tổ chức và hoạt động theo các quy định và hướng dẫn về xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN ban hành và Quy định về Tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ban hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
>>> Xem hoặc download quyết định tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác