Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Nghiên cứu Báo cáo tài chính của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm đối với Việt NamMã số: KT.09.08
Chủ trì: ThS. Đỗ Kiều Oanh

Đơn vị chủ trì: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 9/2009 - 9/2010

Tóm tắt kết quả thực hiện:

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Báo cáo tài chính, hệ thống Báo cáo tài chính hiện nay của Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: phương pháp thống kê, tổng hợp và so sánh, đối chiếu và phân tích là những phương pháp cụ thể được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu.

Từ những kết luận được rút ra qua hệ thống báo cáo tài chính của Việt Nam, đề tài tiến hành so sánh trực tiếp với hệ thống Báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp của Mỹ (3M và Intel). Bài viết chỉ ra rằng ở Mỹ các công ty không áp dụng một mẫu báo cáo cứng nhắc như ở Việt Nam mà họ chỉ dựa trên các chỉ tiêu cơ bản và được trình bày linh hoạt theo từng doanh nghiệp.

Kết quả của việc so sánh làm cơ sở cho bài viết rút ra được 3 bài học cơ bản: đó là bài học về việc sử dụng tài khoản, bài học về việc sử dụng sổ và bài học về cách trình bày báo cáo.

>> Xem hoặc download tóm tắt đề tài tại đây.
Các tin khác