Trang Nghiên cứu
Banner động trên cùng trang tin

Các nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
TT

Tên nhóm nghiên cứu

Nhóm trưởng
Vài thông tin cơ bản về nhóm NC
1

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Thành
2

Nhóm nghiên cứu Kinh tế tài nguyên và môi trường

PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh

3

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết tập mờ và phương pháp nghiên cứu định lượng

TS. Lưu Quốc Đạt

4
Nhóm nghiên cứu Quản lý kinh tế
TS Nguyễn Trúc Lê
5

Nhóm nghiên cứu Kinh tế Chính trị hiện đại

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

6

Nhóm nghiên cứu về quản trị hài hòa Đông Tây

PGS.TS. Hoàng Văn Hải
7

Nhóm nghiên cứu về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

TS. Phan Chí Anh

8

Nhóm nghiên cứu Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp / tổ chức ở Việt Nam

TS. Nguyễn Đăng Minh

9

Nhóm Nghiên cứu về tài chính vi mô

TS. Quách Mạnh Hào

10

Nhóm nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

TS. Trần Thị Thanh Tú

11
Nhóm nghiên cứu về Tái cấu trúc ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

12

Hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

13

Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

PGS.TS Hà Văn Hội

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FEQBTQ
Nội dung