Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Mạnh Cường

Tên luận án: Các nhân tố tác động đến an ninh nguồn nước khu vực dòng chính sông Đà


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/06/1984

4. Nơi sinh: Điện Biên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 61/QĐ-ĐHKT, ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Quyết định số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo.

7. Tên đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến an ninh nguồn nước khu vực dòng chính sông Đà

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9 31 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

                                                         2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN