Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Hà Văn Đổng

Tên luận án: Phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Văn Đổng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/9/1980

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3643/QĐ-SĐH, ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4744/QĐ-ĐHKT ngày 11/11/2014 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Đổng

Quyết định số 4239/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9 31 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Huy Đường

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây


UEB_net