Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Thị Ngọc Ánh

Tên đề tài luận án: Vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Ngọc Ánh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/11/1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3643/QĐ-SĐH, ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4239/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo.

7. Tên đề tài luận án: Vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9.31.01.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phí Mạnh Hồng

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN