Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thị Như Ái

Tên luận án: Chuyển đổi Tổ chức Phi chính phủ (TCPCP) thành Doanh nghiệp xã hội (DNXH) vì mục tiêu bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.


1. Họ và tên: NCS Nguyễn Thị Như Ái

2. Năm sinh: 15/05/1977

3. Quyết định công nhận NCS số: Số 2197/QĐ-ĐHKT, ngày 07/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo tối đa 02 năm (QĐ số 4240/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

5. Tên luận án: Chuyển đổi Tổ chức Phi chính phủ (TCPCP) thành Doanh nghiệp xã hội (DNXH) vì mục tiêu bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.

6. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

7. Mã số: 9 31 01 06

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. TS Nguyễn Đình Cung,
2. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh

>>> Xem hoặc tải Tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN