Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Quang Kết

Tên luận án: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Vũ Quang Kết

2. Năm sinh: 08/08/1974

3. Quyết định công nhận NCS số: 3643/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo tối đa 02 năm (QĐ số 4240/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016)

5. Tên luận án: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam

6. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

7. Mã số: 62 31 01 06

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên
  • PGS.TS. Phạm Thái Quốc
>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN