Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Đăng Toản

Tên luận án: Áp dụng Quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam.


1. Họ và tên: NCS Nguyễn Đăng Toản

2. Năm sinh: 06/10/1984

3. Quyết định công nhận NCS số: 3719/QĐ-ĐHKT ngày 29/9/2014

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: QĐ số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 vv cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo

5. Tên luận án: Áp dụng Quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam

6. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Đỗ Thị Đông
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN