Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Đặng Thị Hoài

Tên luận án: Đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tỉnh Thái Bình.


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Hoài

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/05/1980

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 305/QĐ- ĐHKT ngày 25/02/2014 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4239/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép Nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên luận án: “Đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tỉnh Thái Bình"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp
>>> Xem và download tóm tắt luận văn tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN