Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Việt Dũng

Tên luận án: Chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Dũng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/06/1972

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2439/QĐ- ĐHKT ngày 25/10/2012 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3762/TB-ĐHKT ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép Nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên luận án: “Chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Phạm Văn Dũng
  • TS. Nguyễn Quốc Việt
>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận văn tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN