Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Trương Đức Thao

Tên luận án: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Trương Đức Thao

2. Năm sinh: 13/9/1983

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo:

5. Tên luận án: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

6. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • TS. Trương Minh Đức (Người hướng dẫn chính)
  • TS. Đinh Văn Toàn (Người hướng dẫn phụ)

>> Xem hoặc download Tóm tắt luận án tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN