Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Lê Thu Thủy

Tên luận án: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện trung ương trên địa bàn Hà Nội.


Thông tin luận án:

1. Họ và tên NCS: Lê Thu Thủy

2. Năm sinh: 13/12/1974

3. Quyết định công nhận NCS số: 2840/QĐ-ĐT ngày 28/8/2012

4. Tên luận án: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện trung ương trên địa bàn Hà Nội

5. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

6. Mã số: 62 31 01 02

7. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Văn Hiền


>>> Xem tóm tắt luận án tại đây.

UEB_net