Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Dụng

Tên luận án: Quản trị tài chính tại các trường Đại học công lập ngành Y ở Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Lê Văn Dụng

2. Năm sinh: 05/09/1971

3. Quyết định công nhận NCS số: 2660/QĐ-ĐHKT ngày 22/06/2015

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo:

5. Tên luận án: Quản trị tài chính tại các trường Đại học công lập ngành Y ở Việt Nam

6. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Trần Anh Tài
  • TS. Lê Trung Thành

>>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net