Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Bùi Quang Tuyến

Tên luận án: Xây dựng và phát triển năng lực động tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel


1. Tên luận án: Xây dựng và phát triển năng lực động tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

2. Tác giả: NCS. Bùi Quang Tuyến

3. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

4. Mã số: 62 34 01 02

5. Tên đơn vị đào tạo SĐH: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Giáo viên hướng dẫn:

1.TS. Phạm Thị Liên
2. TS. Phan Chí Anh

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net