Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Thu Trang

Tên đề tài luận án: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐÀO THỊ THU TRANG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/05/1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1250/QĐ-ĐHKT, ngày 19 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Quyết định giao đề tài tiến sĩ số: 327/QĐ-ĐHKT ngày 22 /02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với đề tài: “Di chuyển lao động nội khối ASEAN giai đoạn từ năm 2000 đến nay: Thực trạng, tác động và giải pháp cho Việt Nam”

7.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định thay đổi tên đề tài số: 3409/QĐ-ĐHKT ngày 31 /07/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN với đề tài “Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN”

8. Tên đề tài luận án: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

9. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:              

  • Hướng dẫn 1:        PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng
  • Hướng dẫn 2:        GS.TS. Phan Huy Đường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án đã đóng góp những giá trị như sau:

V mt lý lun: Lun án đã h thng hóa các lý lun v hot động di chuyn lao động quc tế ni khối.

- Đưa ra b tiêu chí đánh giá v tác động ca di chuyn lao động ni khi ti các quc gia tham gia, các tiêu chí đánh giá mc độ tham gia ca các nước thành viên trong di chuyn lao động ni khi, và nhng nhân t nh hưởng để xác định mc độ tham gia vào di chuyn lao động ca các nước thành viên trong mt khi kinh tế.

V mt thc tin:

- Nghiên cứu, đánh giá h thng chính sách, th chế và hp tác khu vc trong di chuyn lao động ni khối ASEAN.

- Phân tích thực trng tham gia vào di chuyn lao động ni khi ASEAN ca Vit Nam thi gian qua, đánh giá tác động ca hot động này ti nn kinh tế - xã hi Vit Nam, tìm hiu các nhân t nh hưởng để xác định được mc độ tham gia phù hp vào di chuyn lao động ni khi ASEAN ca Vit Nam. T đó, đưa ra nhn định v nhng vn đề cn phi gii quyết đối vi vic tham gia vào di chuyn lao động ni khối ASEAN.

- Kiến ngh, đề xut chính sách để Vit Nam tham gia di chuyn lao động ni khi ASEAN phù hp vi bi cnh trong thi gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng trong nghiên cứu nhằm đưa ra các chính sách di chuyển lao động của Việt Nam trong nội khối ASEAN, đặc biệt là những chính sách về bảo về quyền lợi và an sinh xã hội cho lao động di cư trong khuôn khổ hợp tác, cùng xây dựng thị trường lao động chung ASEAN.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

14.1. Đào Thị Thu Trang, Đinh Quốc Thắng, Nguyễn Duy Dũng (2014), An sinh xã hội cho lao động di cư ở các nước ASEAN, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (168) năm 2014.

14.2. Đào Thị Thu Trang (2015), Đặc điểm thị trường lao động Đông Nam Á trước khi thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 456, tháng 11 năm 2015.

14.3. Đào Thị Thu Trang (2015), Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số tháng 11(119).

14.4 Đào Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Lan (2016), “Di chuyển lao động có kỹ năng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 năm 2016.

 


UEB_net