Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Đào Thị Thu Trang

Tên luận án: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Thu Trang

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/5/1980

4. Nơi sinh:      Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1250/QĐ-SĐH ngày 19/7/2011 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên luận án: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         

  • PGS.TS Nguyễn Duy Dũng
  • GS.TS Phan Huy Đường

>> Xem tóm tắt luận án tại đây