Trang tin tức sự kiện
 
Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xin công bố bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của 03 ứng viên, cụ thể như sau:


Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của 03 ứng viên:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN