Trang tin tức sự kiện
 
Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Quản trị Kinh doanh

Ngày 28/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4208/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế. Hội đồng gồm 12 thành viên:


 1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ tịch
 2. TS. Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phó Chủ tịch
 3. GS.TS. Bùi Xuân Phong, Học viện Bưu chính Viễn thông, Ủy viên
 4. PGS.TS. Trần Anh Tài, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên
 5. PGS.TS. Lê Quân, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên
 6. PGS.TS. Đỗ Minh Cương, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên
 7. TS. Hồ Chí Dũng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên
 8. TS. Đỗ Tiến Long, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên
 9. TS. Đỗ Xuân Trường, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên
 10. TS. Nguyễn Đình Trọng, Công ty Cổ phần Công nghệ, T-TECH Việt Nam, Ủy viên
 11. TS. Nguyễn Trọng Hiệu, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy viên
 12. TS. Lưu Thị Minh Ngọc, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ủy viên Thư ký

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng các vấn đề về Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học. Hội đồng làm việc theo đúng chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Văn Phú