Trang tin tức sự kiện
 
Đăng ký học phần tiếng Anh cơ bản và nộp văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh để miễn học học phần tiếng Anh cơ bản đối với học viên Khóa QH-2016-E.CH

Thông báo số 215/TB-ĐHKT ngày 10/2/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5725 /QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;
Căn cứ vào hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ( Gọi tắt là Hướng dẫn 297);
Căn cứ vào Lịch trình đào tạo Khóa QH-2016-E và Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 bậc thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế;
Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo thời hạn đăng ký học học phần tiếng Anh cơ bản và thời nạn nộp chứng chỉ để miễn học phần tiếng Anh cơ bản đối với khóa QH-2016-E.CH bậc đào tạo thạc sĩ, cụ thể như sau :
1. Đăng ký học học phần tiếng Anh cơ bản
Học viên có nguyện vọng học học phần Tiếng Anh cơ bản đăng ký qua Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp gửi danh sách các học viên đăng ký tham gia học học phần Tiếng Anh cơ bản (bản mềm và bản cứng có chữ ký của từng học viên) cho Phòng Đào tạo từ ngày 18/02/2017 đến ngày 10/03/2017.
2. Nộp văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh để miễn học học phần tiếng Anh cơ bản
Học viên có nguyện vọng miễn học học phần tiếng Anh cơ bản phải nộp 02 bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3, Hướng dẫn số 297 cho Ban cán sự lớp . Ban cán sự tập hợp và nộp văn bằng, chứng chỉ (danh sách kèm theo) cho Phòng Đào tạo theo lịch sau:
  • Đợt 1: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017
  • Đợt 2: Từ ngày 01/04/2018 đến hết ngày 20/04/2018
Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học. Học viên có thể nộp chứng chỉ trước thời hạn quy định nếu chứng chỉ hết thời hạn trước ngày 01/10/2017.
Người liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Trung Kiên, Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; email: nttkien@vnu.edu.vn, điện thoại: 04.37457506 (máy lẻ 504).
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN