Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo khảo sát trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo số 1890/TB-ĐHKT ngày 04/07/2016 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào kế hoạch số: 4243 /KH - ĐHKT ngày 01 tháng 10 năm 2015 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên cao học về hoạt động đào năm học 2015-2016;

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thông báo tới các Khoa và toàn thể học viên cao học lịch tham gia điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:

Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động đào tạo học kỳ II năm học 2015-2016.

Thời gian mở hệ thống: từ ngày 04/07/2016 đến 04/08/2016.

Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn/survey_sdh

Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể học viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động giảng dạy theo đúng thời hạn như đã thông báo. File hướng dẫn tham gia điều tra khảo sát sẽ được gửi tới email của ban cán sự lớp. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để TT ĐBCLGD thực hiện thống kê dữ liệu.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN