Trang tin tức sự kiện
 
Về thời hạn học tập đối với học viên khóa QH-2010-E và QH-2012-E

Thông báo số 2860/TB-ĐHKT ngày 03/7/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế xin thông báo thời hạn học tập (kể cả thời gian kéo dài tối đa) đối với học viên khóa QH 2010 E và QH 2012 E đến 31/12/2015. Để đảm bảo học viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, Trường thông báo thời hạn nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ và hồ sơ xin bảo vệ luận văn đối với học viên khóa QH 2010 E và QH 2012 E như sau:

STT
Nội dung công việc
Chịu trách nhiệm
Thời hạn
Ghi chú
1
Nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Khoa chuyên môn
Học viên
Trước 01/09/2015

Áp dụng cho khóa QH 2012 E và các học viên QH 2010 E học cùng QH 2012 E

2

Đề xuất Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Khoa chuyên môn
Trước 08/09/2015

Áp dụng cho khóa QH 2012 E và các học viên QH 2010 E học cùng QH 2012 E

3

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Phòng Đào tạo
Trước 11/09/2015

Áp dụng cho khóa QH 2012 E và các học viên QH 2010 E học cùng QH 2012 E

4
Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ
Khoa chuyên môn
Trước 30/9/2015

Áp dụng cho khóa QH 2012 E và các học viên QH 2010 E học cùng QH 2012 E

5
Nộp luận văn cho Phòng Đào tạo
Học viên
Trước 30/11/2015
 
6
Tổ chức bảo vệ luận văn
Phòng Đào tạo
Trước 31/12/2015
 
 

Sau thời hạn trên, Trường Đại học Kinh tế không tiếp nhận hồ sơ xin đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ và hồ sơ bảo vệ luận văn tốt nghiệp đối với học viên khóa QH 2010 E và QH 2012 E .

Trân trọng thông báo để các Khoa, học viên biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN